HIILIJALANJÄLKI

Tuotekohtainen hiilijalanjälki kertoo toiminnasta aiheutuvan ympäristökuorman. Hiilijalanjälkeä laskettaessa otetaan huomioon kaikki päästölähteet, joita tuotteen elinkaarenaikana syntyy. Tuotekohtaisissa laskennoissa hiilijalanjälkeä tarkastellaan kahden rajauksen mukaisesti. Cradle to gate -rajaus kertoo hiilijalanjäljestä, joka syntyy raaka-aineiden valmistuksessa, raaka-aineiden kuljetuksessa sekä tuotteen valmistamisessa. Cradle to grave -rajaus kertoo hiilijalanjäljestä, joka huomioi tuotteen koko elinkaaren aikana syntyvän hiilijalanjäljen aina raaka-aineiden valmistuksesta tuotteen loppuhävittämiseen asti.

Hiilijalanjälki kertoo yrityksen toiminnasta tai tuotteesta aiheutuvan ilmastokuorman eli kuinka paljon toiminnasta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjälki ottaa huomioon kaikki seitsemän merkittävintä kasvihuonekaasua. Hiilijalanjäljestä käytetään yksikköä CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti.

Päästölaskenta suoritetaan aina toimialakohtaisten standardien mukaisesti, joista käytetyimmät ovat Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting sekä ISO 14067 -tuotekohtaisen päästölaskennan standardi.

TUOTEKOHTAINEN PÄÄSTÖLASKENTA

TAUSTATIEDOT JA LAAJUUS

Lepon tuotekohtainen päästölaskenta on suoritettu SFS-EN ISO 14067:2018 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – requirements and guidelines for quantification- standardin mukaisesti. Laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka huomioi eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset. Laskennan on suorittanut Green Carbon vuonna 2023.

Laskenta suoritettiin kahdelletoista Lepo-malliston tuotteelle. Näistä yksitoista on tuoleja, jotka poikkeavat ominaisuuksiltaan ja aiheuttaa vaihtelua raaka-aineissa. Laskennassa on mukana yksi pöytä. Yhden tuotteen valmistamiseen kuuluu raaka-aineiden valmistaminen, raaka-aineiden kuljetus Lepon tehtaalle, tuotantoon kuluva energia (sähkö ja kaukolämpö), tuotteen jakelu, käytön
aikaiset päästöt ja tuotteen hävitys. Valmiit tuotteet pakataan pahviin ja muoviin. Elinkaaren pituus riippuu tuotteesta ja on 20, 40, 30 tai 60 vuotta. Tuotteen käytönaikaisiin päästöihin on laskettu tuotteen elinkaaren aikana tuotteen huoltamiseen kuuluvat toimenpiteet. Huolto toimenpiteet sisältävät tuotteen uudelleen lakkauksen, kankaan uudelleen verhoilun, työhön kuluvan sähkön määrä sekä tuotteen kuljetuksen Lepon tehtaalle ja takaisin asiakkaalle.

Tuotteisiin käytetyt pääraaka-aineet ovat koivu, teräs, polyuretaani ja kangas. Tuotteissa käytetty koivu on Suomalaista PEFC sertifioitua puuta. Käytetty teräs on suomalaista ja polyuretaani saapuu Liettuasta. Laskentaan kankaiksi valikoitui villasta ja polyamidista valmistettu kangas (Gabriel Crisp 93 % villaa ja 7 % polyamidia) ja vertailun vuoksi myös kierrätyskuitukangas (Gabriel Cura 98% kierrätyspolyesteriä). Laskennassa käytetty Gabrielin verhoilukankaat saapuu maateitse Lepon tehtaalle Lahteen. Tuotannossa muut käytetyt raaka-aineet (lakat, polyesterijauhe ja liimat) saapuvat maateitse Lepolle. Raaka-aineiden valmistusprosessi ei ollut tiedossa. Valmiit komponentit saapuvat Lepon tehtaalle euro- ja finlavoilla. Lahdessa tuotteet kootaan ja pakataan. Valmiin tuotteen jakelu tapahtuu maateitse pääkaupunki seudulle. Tuotteille on laskettu myös vaihtoehtoisen kankaan päästöt. Toinen kangasvaihtoehto on koostuu 98 % kierrätetystä polyesteristä ja 2 % polyesteristä.

Lepo keräsi laskennassa käytetyn aineiston aikavälillä 11/2022–01/2023. Kerätty aineisto sisälsi tuotteisiin käytetyt raaka-aineet ja niiden painot, raaka-aineiden kuljetusmatkat kilometreinä, tehtaan energian käytön ja jätetiedot, lähtevän kuljetuksen (jakelun) kilometritiedot, tuotteen elinkaaren aikana tehdyt mahdolliset huollot sekä tuotteen hävittämisen tiedot jätelajeittain.

Tuotteen hiilijalanjäljen laskennan tulee kattaa tuotteen koko elinkaaren aikana aiheutuvat päästöt. Laskenta voidaan rajata joko cradle-to-gate, jolloin päästöt huomioidaan vain raaka-aineiden valmistuksesta tuotantoon asti. Cradle-to-grave ottaa huomioon koko elinkaaren aikaiset päästöt, myös jakelusta ja myynnistä, käytöstä ja hävityksestä aiheutuvat päästöt, ja antaa täten todenmukaisemman kuvan tuotteen kokonaispäästöistä. Tuotekohtainen laskenta tulisi siis tehdä cradle-to-grave rajauksella, ellei perusteita suppeammalle rajaukselle ole.

Lepo Productionin tuotteisiin laskettiin koko elinkaarenaikaiset päästöt eli Cradle-to-Grave. Seuraavat kappaleet sisältävät tiedot tuotteen elinkaaren vaiheiden päästölähteiden laskentamenetelmistä ja päästökertoimista.

RAAKA-AINEIDEN VALMISTUS

Tuotteiden valmistukseen kuluvista raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista saatiin tarkat määrätiedot. Annetut määrätiedot yhdistettiin Ecoinvent 3.9, One Click ja CO2datasta saatuihin päästökertoimiin. Valmistuksessa käytetyn teräksen päästöt laskettiin Norgate, Jahanshahi, & Rankin (2007) tutkimuksesta saadun päästökertoimen avulla. Näin saatiin laskettua tuotteisiin käytettyjen raaka-aineiden päästöt.

RAAKA-AINEIDEN KULJETUS

Raaka-aineiden kuljetukset sisältävät raaka-aineiden kuljetukset toimittajalta Lepon tehtaalle. Kuljetuksista saatiin tieto kuljetetuista kilometreistä, kuljetuskalustosta sekä kuljetetun raaka-aineen paino. Näiden tietojen perusteella laskettiin kuljetetut tonnikilometrit. Kuljetetut tonnikilometrit yhdistettiin UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting – tietokannasta saatuihin päästökertoimiin.

TUOTANTO

Tuotannon päästöihin sisältyy valmistuksessa kuluvan energian päästöt sekä tuotannosta syntyvän jätteen kierrätyksen päästöt. Energian (sähkö, kaukolämpö) kulutuksen päästöt jyvitettiin tuotteille tuotteiden painojen, ja kaikkien vuonna 2021 valmistettujen tuotteiden yhteispainon perusteella vuoden 2021 ostoenergian kokonaispäästöistä. Sähkön kulutuksen päästöt laskettiin käyttämällä Fingrid Suomen keskiarvopäästökerrointa sähköntuotannolle. Kaukolämmön päästökerroin saatiin Lahti energialta. Tuotannossa syntyy energia – ja sekajätettä. Jätelajien määrätiedot saatiin kiloissa tuotekohtaisesti jokaiselle tuotteelle. Määrätiedot yhdistettiin Dahlbo ym. (2011) selvityksestä saatuihin jätteenkäsittelyn päästökertoimiin.

JAKELU

Jakelun päästöt koostuvat tuotteen kuljetuksesta jälleenmyyntiin. Tuotteita kuljetetaan ainoastaan Suomessa pääkaupunkiseudulle. Lepo toimitti arvion keskimääräisestä kuljetusmatkasta. Kilometrien, kuljetuskaluston ja tuotteen painon mukaan lasketut kuljetetut tonnikilometrit yhdistettiin UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting – tietokannasta saatuun päästökertoimeen.

KÄYTTÖ

Tuotteen käytönaikaiset päästöt koostuvat tuotteen osien huoltamisesta sekä uudelleenverhoilusta. Näihin on laskettu mukaan myös Käytönaikaiset päästöt laskettiin tuotteeseen vaihdettavien osien raaka-aineiden määrätietojen mukaan. Raaka-aineiden päästö laskettiin käyttämällä Ecoinvent 3.9, One Click ja CO2datasta saatuja päästökertoimia. Teräksen päästöt laskettiin Norgate, Jahanshahi, & Rankin (2007) tutkimuksesta saadun päästökertoimen avulla.

HÄVITYS

Lepo ilmoitti tuotteista helposti irrotettavissa olevien osat jätelajeittain. Hävityksen päästöt koostuvat sekajätteestä, metallin kierrätyksestä sekä energiajätteen käsittelystä syntyvistä päästöistä. Jäteläjien määrätiedot yhdistettiin Dahblo ym., (2011) tutkimuksesta saatuihin päästökertoimiin.

 

Haluatteko, että lähetämme teille Leposti-asiakaslehden?

Kyllä haluan
X

    Leposti-asiakaslehden tilaaminen

    Nimi*

    Postiosoite*